szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1

ZAMÓWIENIE tel. 34 377 06 74 / 572 742 567

E-mail: e-mail: biuro@szkolnastrona.pl

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 25 lipca 2024

Dla redaktorów stron BIP - Sposób informowania o posiadaniu strony BIP

Podmioty, placówki, które posiadają stronę Biuletynu Informacji Publicznej są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie ministra właściwego do spraw informatyzacji celem wprowadzenia informacji o podmiocie, prowadzącym stronę BIP na stronie głównej BIP: www.bip.gov.pl. Rozdział czwarty Rozporządzenia w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej zawiera zapisy dotyczące przekazywania informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP. Ponieważ katalog podmiotów określony w art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy jest katalogiem otwartym (co oznacza, że nie można stworzyć spisu wszystkich podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron BIP), to na stronie głównej BIP (www.bip.gov.pl) zamieszczone są jedynie informacje o podmiotach, które zgłosiły fakt prowadzenia własnej strony podmiotowej BIP.

Zadaniem redaktora strony BIP placówki (podmiotu) jest zatem przekazanie wybranych informacji o obsługiwanym przez siebie podmiocie do zamieszczenia na www.bip.gov.pl, a także dbanie o ich aktualność na stronie głównej Biuletynu. Przekazywanie to odbywa się poprzez formularz dodania podmiotu, aktualizacji jego danych lub przesunięcia danych podmiotu do archiwum.

Do informacji o podmiocie prowadzącym stronę BIP zaliczają się:

Dane podstawowe

 • nazwa podmiotu,

 • logo podmiotu (opcjonalnie).

Dane strony podmiotowej BIP

 • adres URL (czyli adres internetowy strony podmiotowej BIP),

 • imię i nazwisko redaktora (w przypadku wielu redaktorów wybranej osoby),

 • numer telefonu redakcji,

 • numer faksu redakcji.

Dane uzupełniające

 • kod pocztowy i miejscowość,

 • ulica,

 • numer domu,

 • numer telefonu,

 • numer telefaksu,

 • lokalizacja na mapie wskazująca położenie podmiotu.

Aby zarejestrować podmiot, który jest zobowiązany do prowadzenia własnej strony BIP należy na stronie http://www.bip.gov.pl/users/register zarejestrować się jako użytkownik i po zalogowaniu wykonać proces rejestracji, dodając podmiot, podmiot nadrzędny oraz podstawowe dane podmiotu dodawanego:

1. nazwę podmiotu

2. adres e-mail podmiotu

3. adres e-mail redaktora strony podmiotowej BIP

4. imię użytkownika – domyślnie zawiera dane z profilu użytkownika

5. nazwisko użytkownika – domyślnie zawiera dane z profilu użytkownika.

Następnie użytkownik otrzymuje e-mail wysłany z www.bip.gov.pl na adres e-mail podany w procesie rejestracji podmiotu jako redaktora i postępuje zgodnie z poleceniami podanymi w mailu.

Kliknięcie odsyłacza kończącego procedurę dodania podmiotu, podanego w mailu:

 • powoduje otworzenie okna przeglądarki z wnioskiem do wydruku, zawierającym dane podane podczas elektronicznej rejestracji oraz
 •  potwierdza rejestrację elektroniczną.

Należy wydrukować wniosek, podpisać i podstemplować (czynności te powinien wykonać kierownik jednostki), a następnie wysłać wniosek:

 • pocztą tradycyjną na adres redakcji albo
 • faksem na nr faksu redakcji albo
 • e-mailem jako skan wniosku dołączony do listu.

 

Następuje autoryzacja zarejestrowanego użytkownika na podstawie przesłanego wniosku i przypisanie mu dostępu do rejestrowanego podmiotu. Użytkownik staje się redaktorem strony podmiotowej BIP dla rejestrowanego podmiotu.

 

Pracownik MC weryfikuje poprawność danych i zatwierdza wniosek, lub odrzuca podając przyczyny odrzucenia. W takim wypadku należy zarejestrować podmiot od początku. Jeśli pracownik zatwierdził wniosek, należy kontynuować proces rejestracji podmiotu opisany w kolejnych punktach.

 

Na adres e-mail użytkownika i adres e-mail podmiotu zostaje wysłany list elektroniczny z informacją o autoryzacji lub z informacją o odrzuceniu wniosku. W wypadku zatwierdzenia wniosku użytkownik zostaje poinformowany o fakcie otrzymania funkcji redaktora strony podmiotowej BIP.

 

Użytkownik loguje się do serwisu www.bip.gov.pl aby uzupełnić dane zarejestrowanego podmiotu:

 

4.Ulica: wybór z listy wyboru dla wybranego uprzednio miasta

5.Numer domu

6.Kod pocztowy

7.Poczta

8.Numer telefaksu

9.Numer telefonu

10.Logo podmiotu

11.Google Maps link.

 

Dane strony podmiotowej BIP:

1.Adres URL

2.Numer telefonu redakcji

3.Numer faksu redakcji

Proces rejestracji i edycji został szczegółowo opisany w Podręczniku redaktora SPBIP.

Rozdział 4

Zakres i tryb przekazywania informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie

głównej Biuletynu Informacji Publicznej

 

§ 12. 1. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, przekazują ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacje niezbędne do prowadzenia strony głównej BIP, w tym o URL utworzonej przez siebie strony podmiotowej BIP.

2. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, powiadamiają niezwłocznie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści informacji, które przekazały w celu

zamieszczania na stronie głównej BIP.

§ 13. Przekazywanie informacji, o których mowa w § 12 ust. 1, oraz powiadamianie ministra właściwego do spraw informatyzacji o zmianach w treści tych informacji następuje w terminie zapewniającym zachowanie zgodności treści strony głównej i stron podmiotowych BIP, niezwłocznie po wprowadzeniu na stronie podmiotowej BIP tych zmian.

§ 14. 1. Przekazywanie informacji, o których mowa w § 13, odbywa się poprzez moduł administracyjny strony głównej BIP.

2. Administrator strony głównej BIP jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić odbiór i zamieścić na stronie głównej BIP informacje, o których mowa w ust. 1.”

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 stycznia 2007 r.

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

Metryczka

Wytworzono:2011-11-30 00:00przez: Administrator
Opublikowano:2011-11-30 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: szkolnyBIP zgodny z WCAG 2.1
Odwiedziny:99383

 • Brak wpisów.